Tin tức mới :
Giới thiệu » Điều lệ
Chương 4: Tổ chức quản lý cơ cấu điều hành
Cập nhật ngày: 14/01/2012
TỔ CHỨC CƠ CẤU QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH
  Điều 12: Bộ máy quản lý và điều hành Hiệp hội
             - Đại hôi toàn thể/ Hội nghị toàn thể
            - Ban chấp hành Hiệp hội
            - Văn phòng thường trực
           - Ban kiểm soát
Điều 13: Đại hội toàn thể
 1. Đại hội là cơ quan thẩm quyền cao nhất, được tổ chức 3 năm một lần. Hội nghị toàn thể được tổ chức mỗi năm một lần vào những năm không có Đại hội. Hội nghị toàn có thể tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm Ban chấp hành khi cần thiết.
 2. Nhiệm vụ chính của Đại hội:
             - Thảo luận và thông qua các phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hiệp hội, kế hoạch tài chính.
              - Bầu cử Ban chấp hành, thông qua nghị quyết của Đại hội
             - Thảo luận và thông qua việc bổ sung sửa đổi điều lệ
     3. Nhiệm vụ chính của Hội nghị toàn thể hàng năm:
           - Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết năm củ và kế hoạch công tác năm mới.
          - Thảo luận và quyết định các vấn đề do Ban chấp hành hoặc Hội viên đề xuất.
    4. Ban chấp hành có quyền triệu tập Đại hội hoặc Hội nghị toàn thể bất thường khi có việc cấp bách cần giải quyết theo đề nghị của chủ tịch hoặc yêu cầu của trên 50% thành viên Ban chấp hành hoặc trên 50% tổng số Hội viên.
    5. Nghị quyết của Đại hội hoặc Hội nghị toàn thể được thông qua bằng biểu quyết theo nguyên tắc đa số.
Điều 14: Ban chấp hành
 1. Ban chấp hành gồm chủ tịch, các phó chủ tịch, tổng thư ký và các ủy viên. Ban chấp hành được Đại hội bầu bằng cách bỏ phiếu kín. Nhiệm kỳ của Ban chấp hành là 3 năm.
 2. Ban chấp hành có nhiệm vụ và quyền hạn:
  • Quyết định các biện pháp thực hiện nghị quyết của Đại hội
  • Quyết định mức hội phí và các vấn đề tài chính cho hoạt động của Hiệp hội
  • Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành và văn phòng của Hiệp hội
  • Quyết định kết nạp, bãi nhiệm tư cách Hội viên.
  • Quyết định triệu tập Đại hội hoặc Hội nghị toàn thể.
  • Xây dựng các chương trình hoạt động, các dự án phối hợp hành động giữa các Hội viên nhằm liên kết nguồn lực để giúp Hội viên tiến hành tốt công việc kinh doanh.
  • Chuẩn bị nội dung, chương trình nghị sự và tài liệu cho Đại hội và Hội nghị toàn thể hàng năm.
  • Thay mặt cho Hiệp hội trong mối quan hệ giao dịch với chính quyền, các cơ quan nhà nước, cac Hiệp hội doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, các tổ chức NGO.
Điều 15: Chủ tịch và Phó chủ tịch Hiệp hội
Chủ tịch Hiệp hội có trách nhiệm và quyền hạn:
 • Điều hành và quản lý các hoạt động của Hiệp hội
 • Đại diện pháp nhân của Hiệp hội trước pháp luật.
 • Chủ tài khoản, quản lý tài chính và tài sản của Hiệp hội
 • Ký các quyết định, công văn, giấy tờ giao dịch, hồ sơ, chứng từ
Phó chủ tịch do Chủ tịch phân công và/hoặc được ủy quyền trong công việc quản lý và điều hành Hiệp hội.
Điều 16: Tổng thư ký Hiệp hội
 • Tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Hiệp hội
 • Thành lập các ban chuyên môn để tư vấn và hỗ trợ các hoạt động của Hội viên và hoạt động của Hiệp hội.
 • Xây dựng và tổ chức quản lý các kế hoạch, dự án, các hoạt động kinh doanh tạo nguồn thu cho Hiệp hội.    
Điều 17: Ban kiểm soát
 1. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên do Ban chấp hành đề cử và được Đại hội thông qua, có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ của Ban chấp hành.
 2. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Ban chấp hành, theo quy chế được Đại hội toàn thể thông qua.
 3. Ban kiểm soát được Hiệp hội tạo điều kiện hoạt động liên quan trực tiếp đến Hiệp hội
 4. Ban kiểm soát có nhịêm vụ và quyền kiểm tra, giám sát Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, nhân viên văn phòng của Hiệp hội, các đơn vị trực thuộc, tất cả Hội viên trong việc chấp hành điều lệ, quy chế, và các nghị quyết của Hiệp hội.
 5. Trưởng Ban kiểm sóat được tham gia các kỳ họp của Ban chấp hành Hiệp hội.
Điều 18: Các tổ chức và các đơn vị trực thuộc
1. Hiệp hội sẽ tổ chức các hội ngành nghề và/ hoặc các tiểu ban để tổ chức hoạt động hiệu quả hơn trong công tác phục vụ Hội viên. Các hội ngành nghề và tiểu ban sẽ do Ban chấp hành quyết định về số lượng cũng như tên gọi tùy theo yêu cầu và tình hình cụ thể của Hiệp hội trong từng nhịêm kỳ của Ban chấp hành. Các chi hội được thành lập theo quyết định của Ban chấp hành sẽ bầu ra chi hội trưởng, chi hội phó và thư ký. Các chi hội soạn nội quy và chương trình hoạt động của chi hội mình. Nội quy và chương trình hoạt động của chi hội này phải phù hợp với điều lệ và chương trình hoạt động của Hiệp hội. Nội quy và các chương trình của các chi hội chỉ có hiệu lực thực hiện sau khi đã được Ban chấp hành phê duyệt. Hàng quý các chi hội trưởng phải báo cáo hoạt động cho Hiệp hội. Ban chấp hành Hiệp hội có quyền bãi miễn các chức chi hội trưởng, chi hội phó nếu vi phạm điều lệ của Hiệp hội hoặc nội quy của chi hội, với 2/3 số phiếu tán thành.
2. Hiệp hội có thể thành lập một số đơn vị hoạt động tạo nguồn thu cho Hiệp hội theo luật định

Đăng nhập hội viên
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CBA hành khúc: Đến với CBA
Next Previous
2/8/2004

Cty CP Sách - TBTH TP.Cần Thơ

2/8/2004

3/8/2007

Công ty TNHH Ngọc Trân

3/8/2007

8/8/2008

Cty CP HC QT & PT Nông Thôn

8/8/2008

11/8/2009

NH TMCP Công Thương VN - CNCT

11/8/2009

14/8/2009

Cty TNHH MTV ĐT Nghề nấu ăn Tây Đô

14/8/2009

15/8/2007

Cty TNHH MTV SX TM DV thảm Quang Phương

15/8/2007

17/8/2009

Cty TNHH TM DV QC Miền Tây 24H

17/8/2009

19/8/1986

Cty CP Bêtông Phan Vũ Cần Thơ

19/8/1986

19/8/2008

Công ty TNHH BSI Việt Nam

19/8/2008

21/8/1998

Cty CP GENTRACO

21/8/1998

24/8/1995

Cty TNHH Dược phẩm Phương Nam

24/8/1995

30/8/2007

Cty CP XD Công trình giao thông 75

30/8/2007

31/8/2012

Cty CP ĐT TM DV & ĐT Giấc Mơ Mới

31/8/2012

01/8/1989

Công ty CP May Tây Đô

01/8/1989

10/9/2002

Cty TNHH Siêu Tốc

10/9/2002

11/9/2006

Cty CP Trường Vinh

11/9/2006

12/9/2007

Ngân hàng NN & PTNT CN Ninh Kiều

12/9/2007

15/09/2003

Cơ sở Nhịp Cầu

15/09/2003

17/09/2009

Công ty CP Trustpay

17/09/2009

18/9/2006

DNTN Cơ điện Đại Quang

18/9/2006

19/09/08

Cty TNHH Tân Phương Nam

19/09/08

20/09/2004

Cty TNHH XD- TM- Vận tải Phan Thành

20/09/2004

21/09/1998

Cty TNHH Nam Long

21/09/1998

9/23/2004

Cty TNHH Dịch vụ tổng hợp 99

9/23/2004

24/9/2014

Cty TNHH XD & TM Gia Việt

24/9/2014

29/9/2012

Công ty Cổ phần giáo dục Mekong

29/9/2012

30/9/1986

TT Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ

30/9/1986

30/09/2005x

Cty TNHH SX TM & DV Trúc Bảo

30/09/2005x

Tin trong ngày (RSS)
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •