Tin tức mới :
Giới thiệu » Điều lệ
Chương 4: Tổ chức quản lý cơ cấu điều hành
Cập nhật ngày: 14/01/2012
TỔ CHỨC CƠ CẤU QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH
  Điều 12: Bộ máy quản lý và điều hành Hiệp hội
             - Đại hôi toàn thể/ Hội nghị toàn thể
            - Ban chấp hành Hiệp hội
            - Văn phòng thường trực
           - Ban kiểm soát
Điều 13: Đại hội toàn thể
 1. Đại hội là cơ quan thẩm quyền cao nhất, được tổ chức 3 năm một lần. Hội nghị toàn thể được tổ chức mỗi năm một lần vào những năm không có Đại hội. Hội nghị toàn có thể tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm Ban chấp hành khi cần thiết.
 2. Nhiệm vụ chính của Đại hội:
             - Thảo luận và thông qua các phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hiệp hội, kế hoạch tài chính.
              - Bầu cử Ban chấp hành, thông qua nghị quyết của Đại hội
             - Thảo luận và thông qua việc bổ sung sửa đổi điều lệ
     3. Nhiệm vụ chính của Hội nghị toàn thể hàng năm:
           - Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết năm củ và kế hoạch công tác năm mới.
          - Thảo luận và quyết định các vấn đề do Ban chấp hành hoặc Hội viên đề xuất.
    4. Ban chấp hành có quyền triệu tập Đại hội hoặc Hội nghị toàn thể bất thường khi có việc cấp bách cần giải quyết theo đề nghị của chủ tịch hoặc yêu cầu của trên 50% thành viên Ban chấp hành hoặc trên 50% tổng số Hội viên.
    5. Nghị quyết của Đại hội hoặc Hội nghị toàn thể được thông qua bằng biểu quyết theo nguyên tắc đa số.
Điều 14: Ban chấp hành
 1. Ban chấp hành gồm chủ tịch, các phó chủ tịch, tổng thư ký và các ủy viên. Ban chấp hành được Đại hội bầu bằng cách bỏ phiếu kín. Nhiệm kỳ của Ban chấp hành là 3 năm.
 2. Ban chấp hành có nhiệm vụ và quyền hạn:
  • Quyết định các biện pháp thực hiện nghị quyết của Đại hội
  • Quyết định mức hội phí và các vấn đề tài chính cho hoạt động của Hiệp hội
  • Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành và văn phòng của Hiệp hội
  • Quyết định kết nạp, bãi nhiệm tư cách Hội viên.
  • Quyết định triệu tập Đại hội hoặc Hội nghị toàn thể.
  • Xây dựng các chương trình hoạt động, các dự án phối hợp hành động giữa các Hội viên nhằm liên kết nguồn lực để giúp Hội viên tiến hành tốt công việc kinh doanh.
  • Chuẩn bị nội dung, chương trình nghị sự và tài liệu cho Đại hội và Hội nghị toàn thể hàng năm.
  • Thay mặt cho Hiệp hội trong mối quan hệ giao dịch với chính quyền, các cơ quan nhà nước, cac Hiệp hội doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, các tổ chức NGO.
Điều 15: Chủ tịch và Phó chủ tịch Hiệp hội
Chủ tịch Hiệp hội có trách nhiệm và quyền hạn:
 • Điều hành và quản lý các hoạt động của Hiệp hội
 • Đại diện pháp nhân của Hiệp hội trước pháp luật.
 • Chủ tài khoản, quản lý tài chính và tài sản của Hiệp hội
 • Ký các quyết định, công văn, giấy tờ giao dịch, hồ sơ, chứng từ
Phó chủ tịch do Chủ tịch phân công và/hoặc được ủy quyền trong công việc quản lý và điều hành Hiệp hội.
Điều 16: Tổng thư ký Hiệp hội
 • Tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Hiệp hội
 • Thành lập các ban chuyên môn để tư vấn và hỗ trợ các hoạt động của Hội viên và hoạt động của Hiệp hội.
 • Xây dựng và tổ chức quản lý các kế hoạch, dự án, các hoạt động kinh doanh tạo nguồn thu cho Hiệp hội.    
Điều 17: Ban kiểm soát
 1. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên do Ban chấp hành đề cử và được Đại hội thông qua, có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ của Ban chấp hành.
 2. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Ban chấp hành, theo quy chế được Đại hội toàn thể thông qua.
 3. Ban kiểm soát được Hiệp hội tạo điều kiện hoạt động liên quan trực tiếp đến Hiệp hội
 4. Ban kiểm soát có nhịêm vụ và quyền kiểm tra, giám sát Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, nhân viên văn phòng của Hiệp hội, các đơn vị trực thuộc, tất cả Hội viên trong việc chấp hành điều lệ, quy chế, và các nghị quyết của Hiệp hội.
 5. Trưởng Ban kiểm sóat được tham gia các kỳ họp của Ban chấp hành Hiệp hội.
Điều 18: Các tổ chức và các đơn vị trực thuộc
1. Hiệp hội sẽ tổ chức các hội ngành nghề và/ hoặc các tiểu ban để tổ chức hoạt động hiệu quả hơn trong công tác phục vụ Hội viên. Các hội ngành nghề và tiểu ban sẽ do Ban chấp hành quyết định về số lượng cũng như tên gọi tùy theo yêu cầu và tình hình cụ thể của Hiệp hội trong từng nhịêm kỳ của Ban chấp hành. Các chi hội được thành lập theo quyết định của Ban chấp hành sẽ bầu ra chi hội trưởng, chi hội phó và thư ký. Các chi hội soạn nội quy và chương trình hoạt động của chi hội mình. Nội quy và chương trình hoạt động của chi hội này phải phù hợp với điều lệ và chương trình hoạt động của Hiệp hội. Nội quy và các chương trình của các chi hội chỉ có hiệu lực thực hiện sau khi đã được Ban chấp hành phê duyệt. Hàng quý các chi hội trưởng phải báo cáo hoạt động cho Hiệp hội. Ban chấp hành Hiệp hội có quyền bãi miễn các chức chi hội trưởng, chi hội phó nếu vi phạm điều lệ của Hiệp hội hoặc nội quy của chi hội, với 2/3 số phiếu tán thành.
2. Hiệp hội có thể thành lập một số đơn vị hoạt động tạo nguồn thu cho Hiệp hội theo luật định

Đăng nhập hội viên
Chương trình mới
Next Previous
01/12/2011

Công ty TNHH Du lịch Thám hiểm và sự kiện Đồng Bằng Mekong

01/12/2011

3/12/1992

Công ty TNHH Điện Mai Anh

3/12/1992

5/12/2005

Công ty TNHH XD - DV Tila

5/12/2005

8/12/2001

Công ty CP Nốp

8/12/2001

8/12/2007

CN Cty TNHH Kiểm toán Mỹ tại Cần Thơ

8/12/2007

12/12/2002

Cty CP Điện - Điện tử Hải Huy

12/12/2002

11/12/2007

Cty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Cần Thơ

11/12/2007

13/12/2011

Cty TNHH MTV Truyền thông&sự kiện HD

13/12/2011

15/12/2012

NH TMCP Phát triển Mekong-CN Cần Thơ

15/12/2012

25/12/1995

Công ty CP Xi Măng Tây Đô

25/12/1995

25/12/2002

Công ty CP VLXD 720

25/12/2002

25/12/1994

Công ty CP Misa tại Cần Thơ

25/12/1994

26/12

Công ty CP Đầu tư Thúy Sơn

26/12

30/12/2005

Cty TNHH MTV Xây Dựng Hạ Tầng KCN Cần Thơ

30/12/2005

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tin trong ngày (RSS)
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •